Om STU Roskilde

På STU Roskilde har vi et ønske om at hjælpe dig med, at opnå et så selvstændigt voksenliv, som muligt. Ud fra dine mål i Forløbsplanen undervises og træner du, så du opnår færdigheder og kompetencer inden for bo, arbejde og fritid.

STU Roskilde er en 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Den henvender sig til unge, som ikke kan følge en ordinær ungdomsuddannelse.

Hvem er vores elever?

Uddannelsen henvender sig til unge mennesker med særlige behov, kognitive udfordringer, autismespektrumforstyrrelser, ADHD, angst, ordblindhed, udviklingshæmning og funktionsnedsættelser.

Eleverne bliver fordelt på Stamhold ud fra kognitivt niveau, kompetencer og behov. Det gør vi, så alle kan føle sig trygge og have nogen, de kan spejle sig i.

Om undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt ud fra den enkeltes kompetencer og handlemuligheder.

Formålet med STU er, at den unge skal opnå personlige, sociale og faglige kompetencer for at opnå et så selvstændigt og meningsfuldt voksenliv som muligt.

Vi lægger vægt på, at læring sker gennem motivation, inddragelse og praktisk erfaring. Dette sker både på Stamholdene, í linjefags og valgfags undervisningen, samt i de interne og eksterne praktikker.

Læs mere om vores hold

Du kan se en oversigt og læse mere om de enkelte hold herunder.

Hvem er vi?

Medarbejderne på STU Roskilde har mange års erfaring med at undervise på specialområdet og bliver løbende opdateret på efteruddannelser og kurser. 

I løbet af 2022 og 2023 har samtlige medarbejdere gennemført en efteruddannelse i Psykosocial Rehabilitering.

Udover de specialpædagogiske og undervisnings kompetencer har flere af medarbejdere specifikke fagkompetencer indenfor fx musik, IT, SFT samtale teknikker, madkundskab, kreative fag, idræt, gartner, tømrer og cykelmekaniker.

Samarbejde med andre

Vi vægter samarbejdet med familien, bosteder, UU-vejledere, sagsbehandlere, praktiksteder og andre uddannelsessteder højt. Det tætte samarbejdet er med til at skabe et helstøbt tilbud, hvor alle omkring eleven arbejder i samme retning.

Eleven medinddrages i deres  uddannelsesforløb, så de får ejerskab og derved motiveres og lærer at tage ansvar for eget liv og uddannelse.

Begynd, når det passer dig

Hvis du ønsker at starte på STU Roskilde skal du henvende dig til din UU-vejleder, som indstiller dig til uddannelsen. 

Vi har løbende optag, hvilket betyder, at du kan starte, når det passer dig. 

Find kontaktinfo på din UU-vejleder her.